Angajăm contabil


Posted on 2020-03-02 06:54:23


Liceul Teologic Romano-Catolic “Szent László” organizează concurs pentru ocuparea postului de Administrator financiar (vacant din 01.04.2020) pe perioada nedeterminată, din data de 20 martie 2020, conform calendarului afişat.

 

Condiții generale pentru ocuparea postului de Administrator financiar

 

- are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice:

 

- studii economice superioare;

- vechime în exercitarea funcției de administrator financiar de minim 5 ani (avantaj în învățământ);

- cunoștințe obligatorii de operare programe:  FOREXEBUG, D112, EDUSAL;

- disponibilitate la program de lucru prelungit;

- scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 

- cererea de înscriere adresată conducătorului unității;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae.

 

Actele anexate la dosarul de concurs vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

BIBLIOGRAFIE

CONDITII GENERALE

GRAFIC DESFASURARE CONCURS


Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
Beiratkozás az óvodába
Elkezdődik a gyermekek beíratása az óvodákba június 8-a és július 3-a között, illetve július 20-a és augusztus 10-e között. Minden gyermeket szeretettel várunk!
Nyolcadikos záróvizsga - végső eredmények
Nyilvánossá tették óvások utáni nyolcadikos záróvizsga végső eredményeit. Bár iskolánkban nem adtak be újra javítási kérelmet, de a végső eredményeket, a kódok alapján mi is közöljük.
Érettségi végleges eredmények 2020 június-július
Óvások után megszülettek a végleges eredmények