Névadónk, Szent László magyar népünk lovagkirálya és Istennél közbenjárója


Posted on 2017-09-02 00:00:00


   Minden történelmi korszaknak megvannak a nagy nevei, nagy emberei. Sok igazság van az angol történetíró, Carlyle megállapításában, miszerint „az emberiség története nem más, mint a nagy emberek története". Ezért érthető az emberek lelkesedése irántuk, amit az író így foglal össze: "A nagy emberek keresése az ifjúság délibábja és a férfikor legkomolyabb foglalkozása. Ha volna olyan mágnes a világon, amelynek hegye megmutatná a tájékokat és házakat, ahol valóban dús és hatalmas lelkű emberek élnek, mindenen túladnék, hogy az árán megvegyem azt a mágnest és útmutatása szerint még ma is útnak indulnék." 
 
   Mélyen hiszem, hogy az Úristen teremtő jókedvében engedte meg, hogy magyar népünk fiaként szülessen meg Szent László király, ki a külső és belső sakáloktól veszélyeztetett magyar pusztán virágzó Édennek vetette meg az alapjait, s a Körösök és Berettyó árterületeinek elvadult tájain gazdag Biharországot és alapításától kezdve napjainkig mindig is nyugati kultúra felé orientálódjon, s e kultúrában fennállása során mindig újjászülető és benne tobzódó Körös-parti Párizst, Váradot, Bihart, Partiumot, Erdélyt, Magyarhont teremtett.   
 
   Szerencsések vagyunk, mert mi, nem kell mágnest kutassunk, mely segít megtalálni a tündöklő elit embert, itt élt, itt harcolt ellenséggel és igazságáért, itt imádkozott, hogy Isten segítse meg népét és legyen lelki ereje családi és egyéni sérelmek fölé emelkedni, s a mi földünket szentelte meg Várad várának templomába való temetkezésével. Meggyőződésem az is, hogy nemcsak 1345 nyarán segítette meg a tatárok ellen harcoló székely vitézeit, (mint a dubnici megörökíttetett, s Arany János által is versben énekeltetett), hanem halála óta mennyei érdeme is van abban, hogy ma is élünk, bár sokkal nagyobb nemzetek eltüntek a történelem sűllyesztőjében. Szent László nemcsak alapítója Nagyváradnak, de védőszentje mind városunknak, mind egyházmegyénknek. Ezért mi minden téren példaképnek tekintjük, de minden magyar is bárhol él a világon. Életét, magatartását éberen figyeljük, ezen buzdulunk, Tőle merítünk erőt. Méltók szeretnénk lenni hozzá! 
 
   Senki sem írta még meg a váradi zarándoklatok történetét, pedig Váradot még a XVI. századbeli énekek is Compostellával hasonlították össze. Senki sem írta még meg, azon ítélkezések történetét, amelynek töredékjegyzékét a Váradi Regestrum alkotja. Sem Szent László tiszteletének, sem az Ő ábrázolásának történetét a művészetben, sem a Szent László hermák történetét, szobraik történetét, azoknak a primitív képeknek történetét, melyekkel ábrázolták Őt. Ez még kötelességünk. 
 
   Az egykori gesztaíró szavai: „Úgy ragyogott föl, mint köd közepette a hajnali csillag, és miképpen a telihold világol a maga napjaiban, vagy amiképpen a nap ragyog: fény lett népének közepette.” 
 
   Csillagok, Nap, és Hold fényére ma sűrgető szükség van, hogy minden sötétség távol űzzön. Mécs László kedves papköltőnk is így kiált fel Hajnali harangszó című versében: "Elég volt az éjszakából! Álmodjunk hajnalt végre!" 
 
   De hogy ne csak álom legyen a hajnal, hanem történelmi valósággá váljék, ehhez az kell, hogy Szent László lelkületével lelkiekben nemessé, gazdaságilag erőssé, nemzetközi síkon tiszteletre méltóvá emeljük magunkat, magyar népünket, Váradot. Így leszünk méltók hozzá! Imádkozom és kérem Isten áldását. 
 
   Bunyitay Vince ezt írja Szent Lászlóról: "Példaképe lőn a szegénynek alázatosságban, a gazdagnak nagylelkűségben, a vitézeknek az önfeláldozásban, a királyoknak az uralkodásban, és mindenkinek a hazaszeretetben. Kibékítette a nemzeti szellemet a kereszténységgel. Ami jót szépet és nemeset a nemzet önmagában sejt és érez, amire keresztény lelkülete vágyik, amiről nemzeti büszkeségében álmodik, - azt mind feltalálja, megdicsöülve tallája fel e királyban." 
 
   Ismét Szent László emlékezetének ünnepét üljük, aki több mint 900 év óta örkődik magyar népünk, Erdély és Nagyvárad felett, védi minden baj és támadás ellen. A világ két részből áll, hirdetjük hitünk szerint: élőkből és holtakból. És sokszor a holtakban több az erő, mint az élőkben. László király lelkébe vetett hitünk tartja bennünk a lelket, a reményt és a jövőbe vetett optimista hitet, hogy magyar népünk, - mint mindig a történelem folyamán újból újjá tud születni s boldog szabad életet építeni magának. Szent László szimbóluma annak az embertípusnak, mely épít, és nem rombol, szeret, és nem gyűlöl, mely az ellenségből is barátot, a pogányból is keresztényt alkot. Ezért szimbóluma a magyar jövőnek, a magyar ifjúságnak. 
 
   Egy nép katasztrófákkal, nagy tragédiákkal is meg tudja termékenyíteni jövőjét. Népünk mindig nagy volt a véres vagy vértelen harcban, de nagyobb volt a szenvedések elviselésében, és még nagyobb az új életrekelésban. Bizonyság erre, minden nemzeti, történelmi tragédiánk. Megdönthetetlen tétel, hogy csak az a nemzet veszhet el, mely a szenvedéseket nem tudja vállalni, az életáldozatra képtelen, öntudatát vesztett, testvérgyűlöletben engesztelhetetlen, lelkileg szervezetlen. Egy nemzet csak önmaga pusztíthatja el magát. Népünk vérben, szenvedésben, nemzeti tragédiákban, életáldozatban, munkában, gondolatban oly árat fizetett Európának századokon át, hogy megszerezte az élet és fejlődés jogát. 
 
   Szent László példája erre tanít: népünk sorsát nem szenvednünk kell tovább, hanem hivatásként élnünk. Óh Szent Király, kinek sírja felett ismét újjászületett a templom és minden lélekben beszédes szimbólummá magasztosult, mert új áldozatokat, új lélekkel mutatunk be ott boldog egymásrautaltságban s összefogásban minden néppel és vallással, szállj ki sírodból gyötrődéseink és újabb megpróbáltatásaink napjaiban, acélozd meg lelkünket, avass hősökké, hogy amint Te példát mutattál évszázadokon át nekünk, a mi életpéldánkra is büszkék lehessenek utódaink! 
 
+ Tempfli József - nagyváradi megyés püspök 
(1931-2016)

Csatolt dokumentumok:
- nincs csatolmány -
Search
Categories
Megjelent a 2020-2021-es tanév évkönyve
Nagyon szép kivitelben megjelent az idei évkönyv, magába foglalva tevékenységünket az óvodától az elemin, az általános iskolán keresztül egészen a szakiskoláig, líceumig.
2021-2022 tanévszerkezet
Az oktatási minisztérium által jóváhagyott tanévszerkezet szerint az első szemeszter 2021. december 22-éig tart és tizennégy hétből fog állni, a 2022. január 10-én kezdődő második félév húszhetes lesz, és június 10-én ér véget.
Vidd tovább!
Visszatekintve, és nem csak erre az egy évre, egy élet munkája van az iskolában, mely gyakran keveredett össze − az iskola és az élet − hivatástudatból, tenni akarásból, képességből, vagy csak egyszerű, hétköznapi munkamániából. Eddig.